Nieuw politiereglement:

Aanpassingen ter voorstel gemeenteraad 18/3

Aanpassingen in het politiereglement

Artikel 237

Binnen de hierna bepaalde voorwaarden bepaalt het college van burgemeester en schepenen de plaatsen waar en de tijdstippen wanneer er mag gevist worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan, zonder dat de houder van een visvergunning aanspraak kan maken op een vergoeding, het vissen al dan niet tijdelijk verbieden bij te lage waterstand, ingeval van ziekte van de vis, voor het uitvoeren van werken of om gelijk welke reden dan ook.

Onderafdeling B. De vergunning

Artikel 239

Het vissen op de gemeentelijke park- en/of visvijvers is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een persoonlijke vergunning, afgeleverd door het gemeentebestuur. Bij misbruik kan de vergunning, al dan niet tijdelijk, ingetrokken worden.

Van de visvergunning worden echter vrijgesteld: de kinderen beneden de 10 jaar vergezeld van een volwassene.

Deze vergunning is geldig voor de duur van een burgerlijk jaar en moet jaarlijks hernieuwd worden. De modaliteiten van de visvergunning en het bedrag van het door de vergunninghouder te betalen retributierecht kunnen door de gemeenteraad in een afzonderlijk reglement vastgesteld worden.

Artikel 240

Er bestaat slechts 1 vergunning:

1° de algemene visvergunning;

Artikel 242

Elke visser moet steeds zijn visvergunning en identiteitskaart kunnen tonen aan de daartoe door het gemeentebestuur aangestelde en bevoegde ambtenaren.

Onderafdeling D. Tijdstippen waarop het vissen is toegelaten

Artikel 250

§1. Houders van een algemene visvergunning mogen vissen van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.

§2. (…)

Onderafdeling E. Materiaal

Artikel 253

De houder van een visvergunning moet over de volgende materialen beschikken om het welzijn van de vis te garanderen:

-  een onthaker

-  een schepzak;

-  een emmer gevuld met water uit het viswater, zodat de vis vochtig kan gehouden worden wanneer deze wordt onthaakt.

Onderafdeling F. Behandeling van de vis

Artikel 255

Het is verboden om schadelijke stoffen, of stoffen die de vis kunnen bedwelmen of doden, te gebruiken.

De vissen mogen enkel gevoederd worden met: witte maden, maïs, brood of wormen.

 

Artikel 257

Het zakken van een vis mag enkel gebeuren met het oog op het fotograferen van het dier en moet gebeuren op humane wijze. Het zakken van een vis gebeurt door middel van een bewaarzak die groot genoeg is en waarin slechts één vis per zak mag bewaard worden. De vis moet meteen na een fotosessie teruggezet worden vanaf de plek waar hij gevangen is.

Onderafdeling G. Wedstrijden

Artikel 258

Elke vissersvereniging kan voor 1 februari bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag indienen tot het organiseren van een aantal wedstrijden met opgave van data en uren. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de modaliteiten van deze toelating (tijdstip, duur, plaats). Tijdens de duur van de toelating heeft de vereniging, die de toelating gekregen heeft, een exclusief gebruik van de toegekende vissersplaats.

In afwijking op artikel 239 moeten tijdens deze wedstrijden de leden van de uitgenodigde verenigingen niet in het bezit zijn van een gemeentelijke vergunning; zij moeten echter wel hun lidmaatschap van deze verenigingen kunnen bewijzen. Maximum twee maal per jaar kunnen de vissersverenigingen na toelating van het college van burgemeester en schepenen een vrije wedstrijd inrichten waarbij de deelnemers geen visvergunning moeten bezitten.

Eveneens maximum twee maal per jaar kan dergelijke wedstrijd voor de jeugd worden ingericht.

 

Retributiereglement voor het vissen op de parkvijver

Artikel 1      
Met ingang van 1 april  2008 tot en met 31 december 2013 wordt een retributie gevestigd voor het afleveren van een visvergunning.

Artikel 2      
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke personen die de vergunning aanvragen.

Artikel 3      
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

à  10,00 euro voor jongeren met leeftijd van 10 tot  18 jaar of tot 25 op voorwaarde dat deze laatsten in het bezit zijn van een studentenkaart

à  20,00 euro voor personen vanaf de leeftijd van 18 of 25, naargelang het geval zoals hierboven bepaald, en tot de leeftijd van 60 jaar

à  15,00 euro voor personen vanaf de leeftijd 60 jaar

Voormelde tarieven worden verhoogd met 50% voor niet-Lintenaren.

De tarieven voor Lintenaren  zijn lager dan deze van niet-Lintenaren om reden dat de Lintse inwoners via de aanvullende personenbelasting bijdragen aan de kosten onderhoud parkvijver en visbestand.

Ø Lintse zijn:

-      inwoners van Lint

-      verenigingen aangesloten bij de erkende raad voor cultuur-, sport-en jeugdbeleid

-      verenigingen waarvan de zetel gevestigd is te Lint en niet aangesloten bij de erkende cultuur-, sport-, of jeugdadviesraad. In dat geval moet blijken dat de vereniging uit minstens 75% inwoners van Lint bestaat.

-      de in Lint gevestigde scholen voor dagonderwijs

 

Artikel 4
De retributie moet betaald worden bij het indienen van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de vergunning. De milieudienst wordt belast met de opmaak en uitreiking van de vergunningen.
De betaling wordt vastgesteld door het afleveren van een ontvangstbewijs, waarop het bedrag en de reden van de ontvangen retributie worden vermeld.

Artikel 5      
Wanneer de aangevraagde en verleende vergunning met de post verstuurd wordt, worden de verzendingskosten aan de retributie toegevoegd.

Artikel 6      
De invordering van de retributie zoals desnoods gebeuren in overeenstemming met de wetbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure.

Artikel 7      
De aanvragen gebeuren op het daarvoor bestemde formulier te verkrijgen bij de milieudienst of via de website.

Artikel 8      
De houders van de visvergunningen zijn gehouden zich te gedragen naar de reglementering zoals voorzien in het uniform gemeentelijk politiereglement voor de politiezone HEKLA. . Ze verbinden er zich toe enkel te vissen op de toegelaten plaatsen, namelijk de 2 grote vijvers in het gemeentepark langs de kant van de Koning Albertstraat.

Artikel 9      
Afhankelijk van de aard van de overtreding van de reglementering zullen er sancties worden opgelegd:

o   verwijderen van de dubieuze visser en schorsing van zijn visvergunning voor 1     dag
o  
schorsing van de vergunning voor een welbepaalde tijd
o   intrekken van de vergunning
o   levenslang visverbod op de vijver

terug naar hoofdmenu