Het visrecht:

Rivieren, kanalen en beken maar ook stilstaande of stromende wateren, die niet degelijk afgesloten zijn van het openbare waterwegennet, vallen onder de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992.

Met een visverlof van het Vlaamse Gewest heeft iedereen het recht om te vissen in de bevaarbare waterlopen waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest. Bij het vissen mag u gebruik maken van de oever over maximum 1,5 meter breedte vanaf het hoogste peil van het water.

Een bijkomende toestemming is nodig voor het vissen in:

- de onbevaarbare wateren waar het visrecht aan de eigenaar van de oever behoort.
- in de kreken en kunstmatige waterwegen waarvan het onderhoud ten laste van Polders
  en Wateringen valt.

Een bijkomende vergunning is nodig om te vissen in:
- het Boudewijnkanaal: Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV, P. Vandammehuis, Isabellalaan 1,8380 Zeebrugge; tel. 050-54 32 11
- de havendokken van Antwerpen op de linker- en rechter Scheldeoever (uitgezonderd Doeldok) en het  Muisbroek. De vergunning van de Stad Antwerpen is te verkrijgen bij de districtshuizen en
stadskantoren van Antwerpen.

Visverlof:

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd.

U kunt uw persoonlijk visverlof kopen in elk postkantoor van het Vlaamse gewest.

Kinderen jonger dan 14 jaar, vergezeld van hun vader, moeder of voogd, die een visverlof bezitten, mogen zonder visverlof vissen met één hengel.
Kinderen jonger dan 14 jaar, niet vergezeld van hun vader, moeder of voogd,mogen vissen met één hengel
met een jeugdvisverlof. Zij moeten elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst. Dit jeugdvisverlof is gratis, maar verplicht en eveneens te verkrijgen in elk postkantoor van het Vlaamse gewest.

Met een visverlof van 11,16 Euro mag iedereen met één of twee hengels vissen:
- vanaf de oever
- van op een plateau of een steiger die verankerd of verbonden is met de oever

Met een
visverlof van 45,86 Euro mag iedereen met één of twee hengels vissen:
- anders dan vanaf de oever zoals bijvoorbeeld wadend of van op een boot
- van twee uur ná zonsondergang tot twee uur vóór zonsopgang in de aangeduide wateren
uit de kolom ‘Nachtvisserij’ van de tabel op pagina 4 & 5

Elk visverlof geeft ook het recht te vissen op de manier die volgens de minder dure visverloven is toegestaan.

Heeft u vragen over riviervisserij op lokaal vlak? Gebruik hiervoor één van de volgende adressen:
 
    • Antwerpen: Visserij.Ant@lin.vlaanderen.be
 
    • Limburg: Visserij.Lim@lin.vlaanderen.be
 
    • Oost-Vlaanderen: Visserij.OVL@lin.vlaanderen.be
 
    • Vlaams-Brabant: Visserij.VBR@lin.vlaanderen.be
 
    • West-Vlaanderen: Visserij.WVL@lin.vlaanderen.be
 
      Voor andere vragen kunt u terecht op Visserij@lin.vlaanderen.be
 

terug naar wetgeving    terug naar hoofdmenu